Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Leveringsbestemmelser og Standardaftale

En lang række love og bekendtgørelser er ændret væsentligt for at bane vej for engrosmodellens introduktion den 1. april 2016.

Det påvirker også forholdene omkring vores "Leveringsbestemmelser", som i fremtiden hedder "Standardaftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af distributionsnettet.

Derfor finder du to forskellige regelsæt nedenfor.

Indtil d. 31. marts 2016 gælder vores Leveringsbestemmelser.

Netbenyttelsesaftale (244 kb)

 

Fra den 1. april 2016 gælder vores Standardaftale mellem Netselskab og Ellevarandør om brug af distributionsnettet

Standardaftalen gældende fra den 1. april 2016 (184 kb)